Regulamin GOTOWALNIA Catering

Użytkowników zalogowanych i niezalogowanych prosimy o zapoznanie się z regulaminem naszej strony. 

Ogólne

„POLER” Wojciech Dubiel z siedzibą w Krakowie prowadzi Serwis internetowy pod adresem www.gotowalnia.pl w ramach której oferuje Klientom korzystanie z udostępnianych w ich ramach usług, w tym w szczególności możliwość zamówienia Posiłków i Usług oferowanych przez GOTOWALNIA Catering.

Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania umów, prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, Serwis internetowy będzie dalej zwany: ,,GOTOWALNIA Catering”.

Regulamin reguluje również zasady składania oraz realizacji Zamówień telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej i Panelu klienta.

GOTOWALNIA Catering może też udostępniać i oferować swoje Usługi z wykorzystaniem innych niż określone niniejszym Regulaminem, miejsc lub kanałów – w takim przypadku, o ile nie zostanie to inaczej zastrzeżone, zasady ich świadczenia będą każdorazowo określone odrębnie w takim miejscu lub kanale.

§1 Definicje

Usługodawca – „POLER” Wojciech Dubiel, ul. Pilotów 2C/19, 31-462 Kraków, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6821527154, REGON: 356542024, telefon: +48 883505566, poczta elektroniczna: biuro@gotowalnia.pl.

Serwis internetowy/Serwis – serwis internetowy należący do Usługodawcy dostępny pod adresem www.gotowalnia.pl.

Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w GOTOWALNIA Catering lub korzysta z innych Usług dostępnych w GOTOWALNIA Catering.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego.

Posiłek – usługa przygotowania i dostawy posiłków, realizowana przez Usługodawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w odrębnych informacjach w GOTOWALNIA Catering.

Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem GOTOWALNIA Catering.

Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pomocą GOTOWALNIA Catering, której przedmiotem jest Zamówienie przez Klienta Posiłku.

Konto Klienta – zbiór informacji o Kliencie (w tym danych adresowych Klienta oraz historii jego Zamówień) znajdujący się w GOTOWALNIA Catering.

Okres abonamentowy – okres czasu, w trakcie, którego Usługodawca realizuje na rzecz Klienta dostawę Posiłku.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Posiłków.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w GOTOWALNIA Catering umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Regulamin – niniejszy dokument.

§2 Postanowienia ogólne

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia w Serwisie Usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:

 • adres poczty elektronicznej: biuro@gotowalnia.pl;
 • pod numerem telefonu: +48 883505566

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w GOTOWALNIA Catering, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

4. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

5. Korzystanie z GOTOWALNIA Catering oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w GOTOWALNIA Catering w Serwisie.

6. Każdy Klient korzystający z GOTOWALNIA Catering zobowiązany jest w szczególności do: 

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści bezprawnych
 • korzystania z GOTOWALNIA Catering w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 • w przypadku posiadania konta Klienta – do nieprzekazywania swoich danych dostępowych, tj. hasła i loginu/adresu email osobom postronnym.
 • korzystania z GOTOWALNIA Catering w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§3 Usługi i ogólne warunki świadczenia Usług

1. Usługodawca za pośrednictwem GOTOWALNIA Catering umożliwia swobodny dostęp do treści serwisu oraz zamawianie usług.

2. Serwis rozróżnia Klienta/użytkownika zalogowanego i niezalogowanego. Każdy z nich ma odrębne możliwości korzystania z serwisu i formy zamawiania Posiłków.

3. Klient niezalogowany – może przeglądać treści udostępnione w ramach serwisu, które nie wymagają logowania oraz składać zamówienie za pośrednictwem formularza kontaktowego (konieczne posiadanie adresu e-mail) lub telefonicznie. Dane osobowe Klienta podane w zamówieniu są przetwarzane wyłącznie na czas realizacji zamówienie i nie podlegają archiwizacji ani późniejszemu przetwarzaniu.

4. Klient zalogowany – ma dostęp do treści widocznych dla użytkownika zalogowanego oraz do odrębnej części serwisu, zwanej Strefą Rodzica, do której konieczne jest wcześniejsze utworzenie konta użytkownika, a następnie zalogowania do serwisu z wykorzystaniem loginu/adresu e-mail oraz podania hasła. Konto Klienta po rejestracji podlega weryfikacji przez administratorów serwisu.

§4 Zakup Posiłku

1. Informacje o Posiłku podane w GOTOWALNIA Catering, w szczególności ich opisy, i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Usługodawca umożliwia Klientowi zalogowanemu dostęp do panelu i złożenie Zamówienia na przygotowanie i dostawę Posiłku przez okres abonamentowy zgodnie z Zamówieniem. Klient niezalogowany ma możliwość zakupu Posiłku przewidzianego w menu w dniu składania zamówienia.

3. Usługodawca umożliwia składanie Zamówień użytkownikom niezalogowanym:

 • telefonicznie pod numerem +48 883505566
 • lub drogą elektroniczną (formularz kontaktowy) na adres biuro@gotowalnia.pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30

4. Warunkiem złożenia Zamówienia za pośrednictwem formularza kontaktowego jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej oraz wypełnienie wszystkich wymaganych pól, w tym dane osobowe, numer telefonu oraz adres dostawy. Usługodawca potwierdzi przyjęcie zamówienia droga telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia zawarta zostaje Umowa zgodnie z treścią Zamówienia.

5. Klient wybierając Posiłek do Zamówienia powinien wybierać te, które nie mają wpływu na jego dolegliwości zdrowotne, wpływające na jego dietę, w tym alergie pokarmowe i inne choroby lub dolegliwości, wymagające eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów. W przypadku rodziców zamawiających abonament obiadowy, zobowiązani są przy rejestracji konta poinformować o wszelkich alergiach i nietolerancjach pokarmowych, bądź dietach specjalnych na których znajduje się dziecko. W przypadku niedopilnowania tego obowiązku GOTOWALNIA Catering nie ponosi odpowiedzialności za złe samopoczucie, pogorszenie stanu zdrowia, w tym wstrząs anafilaktyczny.

6. W przypadku składania Zamówienia telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy Klient powinien:
podać w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Usługodawcy lub telefonicznie nazwę Produktu wybranego z menu prezentowanego w GOTOWALNIA Catering i jego ilość;
wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych w GOTOWALNIA Catering;
podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, adres dostawy oraz adres e-mail.

7. Informacja na temat Zamówienia, o którym mowa w ust. powyżej, podawana jest każdorazowo przez Usługodawcę poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej lub telefonicznie wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Posiłek, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

8. Umowa zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

9. Usługodawca, wystawi i wręczy Klientowi paragon fiskalny lub fakturę VAT jeśli Klient wyrazi taką wolę, wraz z zamówionym posiłkiem, a w przypadku zakupu abonamentu obiadowego do paragonu fiskalnego, na życzenie Klienta będzie wystawiona faktura VAT dostarczona drogą elektroniczną na adres wskazany przy rejestracji Konta.

§5 Czas realizacji Zamówienia oraz dostawa Produktu

1. Zamówienia są realizowane zgodnie z terminami wskazanymi w kalendarzu Zamówień wskazanym podczas składania Zamówienia i terminach tam dostępnych.

2. Zamówienia są realizowane od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy i Świąt. W przypadku zamówień w formie abonamentu za niezrealizowane dostawy Klient otrzymuje rabat o równowartości niezrealizowanego zamówienia doliczany do następnego zamówienia lub otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty.

3. Dostawa jest realizowana przez Usługodawcę lub firmy działające na jego zlecenie.

4. Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Usługodawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Klient jest każdorazowo informowany o braku możliwości realizacji dostawy pod podany adres.

5. Usługodawca dostarcza zamówione Posiłku pod adres wskazany w Zamówieniu. Koszt dostawy jest wliczony w cenę produktu. Ceny podane w menu są cenami brutto i zawierają podatek VAT w obowiązującej stawce.

6. W razie nieodebrania przez Klienta niebędącego Konsumentem dostarczonego Posiłku spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną w terminach wskazanych w GOTOWALNIA Catering jako terminy edycji Zamówienia, bądź błędnie podanymi szczegółami adresowymi dostawy, Posiłek uważa się za skutecznie doręczony. Klient niebędący Konsumentem nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Produkt lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Posiłku. Sytuacja ta odnosi się do rodzica zamawiającego posiłek dla dziecka w ramach abonamentu obiadowego i braku skutecznego zgłoszenie nieobecności dziecka.

7. W odniesieniu do sytuacji opisanej w §5 pkt 6, skuteczne zgłoszenie nieobecności dziecka, to wysłanie wiadomości SMS o treści według podanego do informacji rodziców szablonu na podany na stronie numer telefonu do godziny 8:30 w dniu, w którym miała nastąpić dostawa Posiłku. Brak rezygnacji skutkuje realizacją zamówienia.

8. W sytuacji wystąpienia czynników niezależnych i nie wynikających z winy Usługodawcy (np. warunki atmosferyczne, decyzje służb państwowych itp.), powodujących utrudnienie lub uniemożliwienie dostawy, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Posiłku Klientowi niebędącemu Konsumentem, a Klientowi takiemu nie przysługuje możliwość złożenia reklamacji, rekompensata ani odszkodowanie.

§6 Czas realizacji Zamówienia oraz dostawa Towaru

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejscowości wskazanych w GOTOWALNIA Catering oraz dostępnych w trakcie składania Zamówienia oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa odbywa się za pośrednictwem kurierów GOTOWALNIA Catering bądź innej firmy przewozowej. Cena transportu jest wliczona w cenę Posiłku.

§7 Płatności

1. Ceny Posiłków podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.

2. W Serwisie Klient może skorzystać z następujących metod płatności: 

 • przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy wskazany przez Usługodawcę w przyjęciu do realizacji Zamówienia,
 • płatność bezpośrednio kurierowi przy dostawie zamówienia,
 • płatność za pośrednictwem systemu płatniczego Przelewy24 – szczegóły transakcji określa Regulamin dostawcy rozwiązań płatniczych.

   

§8 Likwidacja Konta Klienta

1. Klientowi przysługuje prawo do likwidacji Konta w Serwisie bez podania przyczyny. W tej sytuacji wskazane Konto po weryfikacji przez administratorów zostanie usunięte wraz z danymi osobowymi przekazanymi przy jego rejestracji.

2. W przypadku zakupienia usługi abonamentu, dane osobowe Klienta zgłaszającego prośbę o usunięcie Konta będą przetwarzane do czasu wywiązania się z Umowy przez GOTOWALNIA Catering. Następnie zostaną skutecznie usunięte z serwisu i nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu.

3. Prośbę o usunięcie konta należy przesłać, korzystając z formularza kontaktowego na stronie internetowej lub pisząc bezpośrednia na adres mailowy: biuro@gotowalnia.pl

§9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży Posiłków

1. Usługodawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 Ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Zamówienia Produktów, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.

§10 Rękojmia za wady

1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Posiłek bez wad.

2. Usługodawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami rękojmia zostaje wyłączona.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie należy kierować bezpośrednio, tego samego dnia, na adres Usługodawcy tj. ul. Pilotów 2C/19, 31-462 Kraków lub na adres poczty elektronicznej: biuro@gotowalnia.pl.

4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć reklamowany Posiłek, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Posiłek należy dostarczyć na adres wskazany w ust. 3.

5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

6. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę Usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą GOTOWALNIA Catering, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres biuro@gotowalnia.pl lub drogą pisemną na adres ul. Pilotów 2C/19, 31-462 Kraków.

8. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

9. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej Usług świadczonych elektronicznie w ramach GOTOWALNIA Catering w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta

§11 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
 • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą.

   

§12 Postanowienia końcowe

1. Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Wszelkie prawa do treści zawartych w GOTOWALNIA Catering, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje w GOTOWALNIA Catering, zawierającą termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

7. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta z dniem zakończenia realizacji wszystkich aktywnych Zamówień Klienta. Zmiana Regulaminu nie wpływa na realizowane dla Klienta Zamówienia.

Bądźmy w kontakcie

Masz wątpliwości? Chcesz o coś zapytać? Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

 

*Szanujemy Twoje dane – przeczytaj naszą politykę prywatności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę POLER Wojciech Dubiel pod adresem ul. Pilotów 2c/19, 31-462 Kraków; NIP: 6821527154. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie. Dane osobowe nie będą udostępniane stronom trzecim oraz nie podlegają profilowaniu tj. automatycznemu podejmowaniu decyzji. Wiem, że mam możliwość dostępu do swoich danych poprzez adres: biuro@gotowalnia.pl, w celu ich sprostowania i usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Wiadomość z formularza

8 + 11 =

Telefon

883 505 566

E-mail

biuro@gotowalnia.pl

Restauracja

ul. Ujastek 5B, 31-752 Kraków